CHAIRMAN: Dr A. K. Singh
Abhishek Mandal
Amit K. Goswami
Ashish Khandelwal
Braj Bhushan Singh
Dinesh K. Singh
Irani Mukherjee
M. A. Khan
Mukesh Sehgal
Neeraj Patanjali
Rajesh Kumar
Samsul Alam
Supradip Saha
T. K. Das
Vandana Tripathy
Anirban Datta
Arti Bhatia
Aditi Kundu
Debjani Dey
Girish K. Jha
Haritha Bollinedi
Laliteshwar Thakur
Manish Kumar Singh
N. Narayanan
Parshant Kaushik
Shakeel A. Khan
S. Rajna
Suneha Goswami
Timmanna
Bishnu Maya
Deeba Kamil
Indu Chopra
Liveleen Shukla
Mukesh K. Singh
Neera Singh
Priya Saini
S. M. Nebapure
Suman gupta
Tirthankar Banerjee
Venkatesh HM
Vishal S. Somvanshi